Stadgar

Stadgar för Alkans Samfällighetsförening

Ärende: 
Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar. 
__________________________________________________________________

§1 Firma 
Föreningens firma är:
Alkans Samfällighetsförening 
__________________________________________________________________ 

§2 Samfälligheter
Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet, tillkommen genom anläggningsbeslut (Dnr N2). Gentemot Falkenbergs kommun, elleverantör och renhållningsentrepenör är samfälligheten anläggningens huvudman.
__________________________________________________________________ 

§3 Grunderna för förvaltningen 
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.
__________________________________________________________________  

§4 Medlem 
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.
__________________________________________________________________  

§5 Styrelse säte, sammansättning 
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falkenbergs kommun.
__________________________________________________________________  

§6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Första gången val äger rum skall 5 ledamöter väljas på 1 år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
__________________________________________________________________  

§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista 
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet.
Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
__________________________________________________________________  

§8 Styrelse beslutförhet, protokoll 
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 2 tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som uppger datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
__________________________________________________________________   

§9 Styrelse, förvaltning 
Styrelsen skall:
1. Förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
2a. Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma.
3. Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje gren.
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 
__________________________________________________________________   

§10 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma. 
__________________________________________________________________   

§11 Räkenskapsperiod 
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj till 30 april 
__________________________________________________________________   

§12 Underhålls och förnyelsefond 
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst *) kronor.
*) enligt årsmötets beslut.
__________________________________________________________________ 

§13 Föreningsstämma 
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmar tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
__________________________________________________________________    

§14 Kallelse till stämma 
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom beslut på föregående års årsmöte och anslag på föreningens anslagstavla.

Kallelse ska ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på anslagstavla.
__________________________________________________________________     

§15 Motioner 
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 
__________________________________________________________________     

§16 Dagordning vid stämma 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av 2 justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
10. Val av revisorer och suppleanter.
11. Fråga om val av valberedning.
12. Övriga frågor.
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.
__________________________________________________________________     

§17 Disposition och avkastning 
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmars andelar i samfälligheten(erna). 
__________________________________________________________________     

§18 Stämmobeslut  
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 
__________________________________________________________________      

§19 Flera verksamhetsgrenar 
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör -Ej tillämplig!-
__________________________________________________________________      

§20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom 2 veckor efter stämman och därefter hållas tillgänglig för medlemmarna. 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se