Kallelse/Dagordning Årsmöte 2020

21.06.2020

  KALLELSE OCH DAGORDNING 
  ÅRSMÖTE ALKANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

  Datum: 2020-07-12 kl. 10.00

  Plats: Vid lekplatsen (där vi brukar vara)

  Anpassningar p.g.a. CORONA-restriktioner:
  • Placera stolarna med minst 2 meter mellan varje person/par
  • Varje stuga får representeras av 1 medlem
  • Om antal personer inte överstiger 50st är fler medlemmar välkomna

  Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justeringsmän och rösträknare för mötet
 5. Kallelse till årsmötet, stadgeenligt utlyst
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget och Årsavgift för verksamhetsåret 2020-2021
 10. Val:
  a) Val av ordförande i två år
  b) Val av styrelseledamöter i två år
  c) Val av suppleanter i 1 år
  d) Val av revisorer i 1 år
  e) Val av representant till stugägarföreningens årsmöte
 11. Val av valberedning
 12. Arvode till styrelsen och ansvarig för gräsklippare
 13. Inkomna motioner eller förslag från medlemmar
 14. Information från styrelsen
  a) Utförda åtgärder under verksamhetsåret 2019-2020
  b) Planerade insatser
  c) Information om utköp
  d) Gräsklippning m.m. vid gemensamhetsytor
  e) Ny byggnadsställning för medlemmar
 15. Beslut om firmatecknare
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen Alkans Samfällighetsförening

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se