Kallelse/Dagordning Årsmöte

23.06.2019

KALLELSE OCH DAGORDNING

ÅRSMÖTE ALKANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Datum: 2019-07-14 kl. 10.00

Plats: Vid lekplatsen (där vi brukar vara)

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justeringsmän och rösträknare för mötet
 5. Kallelse till årsmötet, stadgeenligt utlyst
 6. Förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget och Årsavgift för verksamhetsåret 2019-2020
 10. Val:
  a. Val av styrelseledamöter i två år (nyval och omval)
  b. Val av suppleanter i 1 år (nyval och omval)
  c. Val av revisorer i 1 år
  d. Val av representant till stugägarföreningens årsmöte
 11. Val av valberedning
 12. Arvode till styrelsen och ansvarig för gräsklippare
 13. Inkomna motioner eller förslag från medlemmar
 14. Information från styrelsen
  a. Utförda åtgärder under verksamhetsåret 2018-2019
  b. Planerade insatser
  c. Arrendeförhandlingar
  d. Information om utköp
  e. Nya hemsidan www.alkanolofsbo.se
  f. Uppföljning sortering matavfall etc.
  g. Gräsklippning m.m. vid gemensamhetsytor
 15. Beslut om firmatecknare
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen Alkans Samfällighetsförening

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se