Brev till Torsåsen

Januari 2017 

Angående utvidgning av Guldfågelns anläggning i Olofsbo 

Bakgrund Torsåsens fågelprodukter (Guldfågeln) planerar att investera i en ny kylanläggning och produktionen kan, enligt uppgift, komma att öka från dagens ca 45.000 enheter till 60.000 slaktade fåglar per dag. Flera medlemmar i Stugägarföreningen har reagerat på detta och befarar olägenheter för miljön och för Olofsbo som attraktiv semesterort. En lokalisering av en betydande anläggning i Olofsbo har positiva effekter i form av arbetstillfällen och (möjligtvis) bättre serviceutbud på sikt. Skatteintäkter tillförs kommunen. Hittills har inga betydande negativa synpunkter riktats mot den nuvarande lokaliseringen och, får vi förutsätta, vidare har alla miljökrav från kommunen uppfyllts.
Vi önskar granska effekterna av den utvidgning som nu sker, snarare än att ha synpunkter på lokaliseringen i sin helhet.
Vår inriktning är att ta emot fakta och eventuellt ifrågasätta ambitionerna vad avser mål och handlingsplaner för att minimera påverkan vid den utökade verksamheten. 

Olägenheter
Anläggningen kan genom utvidgningen ge ytterligare påverkan på miljön i form av buller, utsläpp till vatten, utsläpp till luft, obehaglig lukt och ökade transporter med risk för trafikstörningar (risk för personskador).
Anläggningen kan ge upphov till olycka genom att kylanläggningen innehåller ammoniak. Anläggningen kan också uppfattas som estetiskt störande, genom lokalisering av en stor fabriksbyggnad i semestermiljö. Ansträngningar har gjorts att avgränsa byggnaderna genom en ridå av träd och en vall. 

Miljöstandarden ISO14001
Guldfågeln är certifierade enligt den internationella standarden ISO14001, avseende den yttre miljön. Detta innebär att företaget har en förteckning över alla miljöaspekter, inklusive de som betraktas som betydande.
Dessa aspekter är sedan kvantifierade och planer ska finnas för både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar. Hänsyn ska tas till planerad eller pågående utveckling. (T.ex. utvidgning av verksamheten)
Företaget måste ha en rutin för att "ta emot, dokumentera och svara på relevanta synpunkter från "externa intressenter" (ISO14001 p 4.4.3 Kommunikation) 

Representativitet
Stugägarföreningen är med stor säkerhet en extern intressent
(Betydande andel medlemmar bland stugägarna i Olofsbo, ca 80 % är medlemmar). 

Möte med företagsledningen
Vi önskar att ha ett möte direkt med representanter för företagsledningen i Guldfågeln för att få reda på:
-Vilka miljöaspekter har företaget identifierat och vilken förändring av dessa som kommer att ske vid utvidgningen (Detta innebär information om hur utsläpp, buller, lukt och transporter förändras.)
-Vilka mål och handlingsplaner finns för att minimera ev. nya/ökade olägenheter.
-Vilka nödlägen har identifierats och vilka åtgärder planeras för att förhindra olyckor. 

Delfrågor:
-Hur utvärderas eventuella luktproblem och vilken förändring förutses? Åtgärder?
-Finns säsongsvariationer i belastning av kommunens reningsverk Smedjeholmen? Klarar reningsverket topparna?
-Finns säsongsvariationer i belastning på spillvattennätet? Risk för översvämningar?
-Vilka åtgärder har vidtagits för att minimera risker vid olycka som berör kemikalier/farligt avfall
-Hur kan trafikreglering minimera problem med transporter?
-Riskanalysen för ammoniakanläggningen måste gås igenom. Risker finns vid olämpliga vindförhållanden att ammoniak sprids mot campingplatsen och bebyggelsen. 

Efter redovisningen kommer vi att överväga:
-vilka olägenheter som vi anser vara acceptabla och vilka vi anser bör reduceras ytterligare och eventuellt i en snabbare takt.
-vilka mätningar av olägenheter som vi fortlöpande bör få del av
-hur ofta vi bör ha vidare information från företaget 

Information till medlemmarna
Stugägarföreningens medlemmar kommer att få information om det planerade mötet. 

Olofsbo Stugägarförening 

Gillis Andersson, ordförande

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se