Olofsbo Stugägarförenings brev till Fbg Kommun ang. bygglov för Strandkanten

Falkenberg/Olofsbo 2017-01-16

Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen 
311 80 FALKENBERG
 

Utvecklingen i Olofsbo Havsbad 

Oron för utvecklingen i Olofsbo Havsbad är påtaglig och har accelererat under det senaste året. Etableringen av migrationsboendet på Olofsbo Camping och den ändrade inriktningen av verksamheten på Strandkanten/Klittergården med boende för ensamkommande flyktingbarn har starkt bidragit till att attraktiviteten och besökarantalet har minskat i Olofsbo. Lägg därtill att fler än 1000 gäster försvann när villavagnarna tvingades lämna Olofsbo Camping. Färre besökare medför i sin tur att underlaget för näringsidkarna i Olofsbo minskar med risk för olönsamhet och nedläggning. 

Olofsbo Stugägarförening har vid skilda tillfällen uppvaktat företrädare för Falkenbergs Kommun och påtalat vikten av positiva förändringar för Olofsbo Havsbad. Vi har uppfattat att Falkenbergs Kommun har insett den kritiska situationen och såvitt vi erfarit anslagit medel i årets budget för insatser i Olofsbo.

Som nämnts ovan ser vi förändringen av verksamheten på Strandkanten/Klittergården som mycket olycklig. Strandkanten/Klittergården har i många år varit en samlingspunkt för boende och sommargäster i Olofsbo. Restaurangverksamheten har verkligen bidragit till en positiv bild av Olofsbo Havsbad. Vi har därför uppfattat det positivt att Falkenbergs Kommun inte längre avser att nyttja anläggningen som boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Vi har nu erfarit att ägaren av fastigheten Strandkanten/Klittergården avser att ytterligare förändra verksamheten till ett boende för missbrukare och kriminella och att begäran om bygglov för denna verksamhet lämnats in till Falkenbergs Kommun. Såvitt vi kan bedöma har den tidigare boendeformen bedrivits med dispens i förhållande till den för fastigheten gällande detaljplanen. Det är därför vår fasta övertygelse att den nu begärda nya verksamheten inte är förenlig med gällande detaljplan. Att placera ett HVB-hem i Olofsbo skulle definitivt motverka allas ambitioner att öka attraktiviteten och besöksantalet. 

Protesterna mot det planerade HVB-hemmet på Strandkanten/Klittergården är överväldigande, inte minst på Stugägarföreningens Facebook- sida. Och engagemanget för att verksamheten på Strandkanten/Klittergården kan återgå till någon form av restaurangrörelse är enastående. 

Olofsbo Stugägarförening vill därför med all kraft uppmana Falkenbergs Kommun att inte bevilja bygglov för ändrad verksamhetsinriktning på Strandkanten/Klittergården i Olofsbo Havsbad. 

Olofsbo Stugägarförening 

Gillis Andersson
ordförande 

Kopia till Marie-Louise Wernersson, Kommunstyrelsen Fredrik Jansson, Destination Falkenberg


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se